Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.


REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2007-2013

Łódzki Rynek Hurtowy Zjazdowa Spółka Akcyjna jest beneficjentem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 i realizuje projekt:

Inicjowanie i animacja powiązań kooperacyjnych w województwie łódzkim poprzez Klaster - Łódzki Rynek Hurtowy Zjazdowa S.A.

Łódzki Rynek Hurtowy ZJAZDOWA S.A. powstał w 1997 roku w miejscu gdzie od początku lat 80–tych odbywał się tradycyjny handel warzywami i owocami. Była to inicjatywa środowiska kupieckiego i samorządu lokalnego, czyli Gminy Łódź. Nazwa Spółki powstała od ul. Zjazdowej, gdzie producenci rolni przyjeżdżali sprzedawać płody rolne do miasta.

W początkowym okresie działalności firmy najważniejsze było zagospodarowanie terenu przy ul. Zjazdowej w Łodzi i budowa 4 hal handlowych. 4 hale handlowe - każda o powierzchni 2000m2 powstały w latach 1998-99. Pewnym ułatwieniem był fakt, iż formalnie od początku lat 80-tych ubiegłego wieku na terenie przy ul. Zjazdowej istniało targowisko miejskie. Jednak targowisko nie spełniało norm sanitarnych i nie stwarzało cywilizowanych warunków do handlu, dlatego też zainwestowano w infrastrukturę, którą z perspektywy czasu należy bardzo pozytywnie ocenić.

W początkowym okresie akcjonariat klastra kształtował się następująco: 60% akcji należało do ponad 200 podmiotów gospodarczych (tzw. akcjonariat rozproszony) prowadzących działalność w zakresie dystrybucji żywności, importu lub produkcji art. spożywczych, 21% posiadała Gmina Łódź, 10,5% Centrum Kupiectwa S.A. i pozostali.

Długookresowa polityka Łódzkiego Rynku Hurtowego ZJAZDOWA S.A. obejmuje aktywizację, kooperację i wzrost konkurencyjności podmiotów gospodarczych, będących uczestnikami klastra.

Realizacja inwestycji została poprzedzona badaniami rynkowymi, które zostały szczegółowo opisane w raportach takich jak:

 • Strategia Rozwoju Klastra Łódzki Rynek Hurtowy Zjazdowa S.A.;

 • Benchmarking  Łódzkiego Klastra Warzywno-Owocowego – Zjazdowa;

 • Raport sporządzony przez Łódzką Izbę Przemysłowo Handlową w zakresie inicjatywy klastrowej dla Łódzkiego Rynku Hurtowego ZJAZDOWA.

Mądrzy ekonomiści mówią, że jeśli podmioty gospodarcze spotykają się dopiero „na rynku” to spotykają się o dwa lata za późno. To dało impuls do zainteresowania się rozwiązaniami znanymi z innych krajów a zwłaszcza z państw azjatyckich. Symbolem klastra jest stół negocjacyjny, przy którym spotykają się wszyscy, aby ocenić szansę produktu na rynku, omówić wszystkie aspekty związane z opłacalnością i sposobem pracy. W szczególności poszczególne przedsiębiorstwa muszą zadeklarować finansowanie swoich części w procesie wytwarzania produktu oraz wynegocjować swoją część w cenie sprzedaży produktu. Ryzykują wiele, dlatego ich decyzje są bardzo przemyślane. Przedsięwzięcia dotyczące produktów, które nie dają przewagi konkurencyjnej na rynku - nie zawiązują się.

Dziś wysoki poziom konkurencyjności można osiągnąć dzięki szczególnemu rodzajowi systemu gospodarczego, wpływającego na dynamikę rozwoju nie tylko pojedynczych jego uczestników, ale pośrednio na rozwój otoczenia, a zatem regionu, kraju oraz gospodarki światowej. Tym systemem są klastry – synonim sukcesu zbudowanego na wysokiej jakości konkurencji. Tak rozumiana perspektywa sukcesu zbliża do siebie świat nauki, przedsiębiorców oraz środowiska samorządów lokalnych, mobilizując do działania w kierunku tworzenia klastrów.

Współpraca firm zrzeszonych w klastrze to nie tylko korzyści finansowe. Panująca w klastrze atmosfera zaufania wyzwala potencjał firm i pracujących w nich ludzi, przyczyniając się do sukcesu regionów i całego kraju.

Najważniejsze korzyści z uczestnictwa w klastrze to przede wszystkim zyski związane z wymianą informacji, doświadczeń oraz ze współpracą wyspecjalizowanej kadry pracowniczej. Współpraca w klastrze uodparnia jego członków na wahania koniunkturalne, ponieważ współdziałanie pozwala na szybką identyfikację potrzeb rynkowych i zmian, jakie niosą. Usprawniony przepływ informacji w klastrze umożliwia również ocenę, kto jest dobrym przedsiębiorcą, co może mieć kluczowe znaczenie dla potencjalnych kontrahentów.

Powiązani przedsiębiorcy zyskują nowe sieci kontaktów, dzięki czemu mogą działać na większą skalę. Ma to znaczenie przede wszystkim w przypadku najmniejszych przedsiębiorstw, które działając w pojedynkę, są odcięte od dużych rynków zbytu czy dostawców. Wsparcie współpracy małych firm może pozwolić na uniknięcie nadmiernej rywalizacji na wczesnym etapie rozwoju przedsiębiorstw, kiedy ryzyko prowadzenia działalności jest największe. Współpraca może być bardzo przydatna także w przypadku firm, które chcą wkroczyć na rynki zagraniczne.

Członkostwo w klastrze to także dostęp do wspólnej bazy umiejętności, potrzeb szkoleniowych czy działań marketingowych i badawczo-rozwojowych. Zdaniem autorów przewodnika dla animatorów inicjatyw klastrowych, na skuteczność klastra mają wpływ następujące elementy:

 • zdolność propagowania dobrych praktyk,

 • rozciąganie sieci poza klaster,

 • międzynarodowość powiązań.

Wszystkie te czynniki mają wpływ na budowanie trwałego otoczenia, które nie ogranicza się jedynie do aspektów finansowych. Połączone firmy mają możliwość specjalizacji, łatwiej im prowadzić działalność B+R czy wspólne akcje marketingowe. Połączone kompetencje: zasobów, umiejętności i wiedzy pozwalają na tworzenie przewagi konkurencyjnej.
Rozwijane będą mechanizmy charakterystyczne dla klastrowej formy organizacji działalności gospodarczej, a mianowicie:

 1. Współistnienie kooperacji i konkurencji – firmy skupione w klastrach z jednej strony konkurują ze sobą, z drugiej zaś współpracują w tych samych obszarach;

 2. Interakcje (powiązania horyzontalne lub wertykalne) i współpraca podmiotów wyzwalają mechanizmy synergii, przede wszystkim w sferze dyfuzji wiedzy, przyciągania nowych przedsiębiorstw, przepływu kapitału ludzkiego;

 3. Koncentracja przestrzenna sprzyjająca nawiązaniu interakcji pomiędzy podmiotami funkcjonującymi w klastrze, tworząca paletę pozytywnych efektów zewnętrznych;

 4. Dominacja powiązań pomiędzy firmami w formie łańcucha wartości – podmioty w klastrach tworzą system wzajemnych relacji zogniskowany wokół wspólnych lub komplementarnych produktów, procesów technologicznych, kanałów dystrybucji czy dostawców;

 5. Pokrewieństwo sektorowe i specjalizacja – grona (klastry) złożone są z przedsiębiorstw działających w tych samych lub pokrewnych sektorach przemysłu i usług, co sprzyja podnoszeniu efektywności jego działania i pogłębianiu specjalizacji klastra;

 6. Dobrowolność związku i przynależności do klastra – członkowie klastra zachowują niezależność, a powiązania mają w dużej mierze charakter nieformalny.


Planowana inwestycja jest zgodna z dokumentami strategicznymi o charakterze regionalnym oraz krajowym, szczególnie widoczna jest zbieżność projektu z takimi dokumentami jak:

 • Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013,

 • Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2007-2013,

 • Strategia Rozwoju Kraju na lata 2007-2015,

 • Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2020,

 • Regionalna Strategia Innowacji LORIS (RSI LORIS),

Projekt realizuje wprost obszar priorytetowy (Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007-2020): BAZA GOSPODARCZA w zakresie celu strategicznego „Tworzenie nowoczesnej, prorozwojowej i innowacyjnej bazy gospodarczej”, którego cele szczegółowe zostały zdefiniowane następująco:

 • „Wspomaganie dostosowania się przedsiębiorstw do zmieniających się warunków zewnętrznych oraz wzmacniania konkurencyjności i zdolności inwestycyjnej firm,

 • Zwiększenie potencjału badawczo – rozwojowego regionu, oraz podnoszenie efektywności transferu technologii, know – how ze sfery naukowo-badawczej do przedsiębiorstw,

 • Rozwój i wzmacnianie instytucji otoczenia biznesu poprzez wspieranie współpracy przedsiębiorstw i instytucji otoczenia biznesu,

 • Wykorzystanie potencjału i umocnienie pozycji znaczących przedsiębiorstw w gospodarce regionu z zastosowaniem technologii”.

Istotnym dokumentem o charakterze regionalnym, w który wpisuje się projekt jest Regionalna Strategia Innowacji Województwa Łódzkiego, zgodnie, z którą rozwój województwa powinien opierać się o budowę trwałego partnerstwa pomiędzy jednostkami naukowymi a przemysłem, podnoszenie konkurencyjności MSP poprzez wprowadzenie nowych technologii oraz rozwijanie specyficznych umiejętności pracowników w zakresie badań i innowacji. Z badań przeprowadzonych w ramach wspomnianej Strategii wynika, że kontakty przedsiębiorców w jednostkami B+R mają bardzo ograniczony zakres i intensywność, co nie wpływa pozytywnie na rozwój województwa w zakresie współpracy między światem nauki i biznesu. W wyniku realizacji inwestycji Wnioskodawca podejmie działania, które zmierzać będą do zmiany takiego stanu rzeczy. Będzie to wynikać m.in. z zainicjowania w ramach projektu współpracy z jednostkami naukowymi, których celem będzie wykorzystanie wyników prac jak również możliwe będzie pozyskiwanie informacji o wynikach prac badawczo-rozwojowych współpracujących jednostek oraz wsparcie w zakresie prac badawczo-projektowych.

Do chwili obecnej przeprowadzone zostały liczne badania, które wskazują na fakt, iż klastry uwalniają szereg pozytywnych efektów i procesów, które zamykają się w trzech podstawowych grupach korzyści:

a) zwiększenie wydajności firm lub sektorów należących do klastra,

b) zwiększenie zdolności do innowacji,

c) sprzyjające warunki do tworzenia nowych firm.

Funkcjonowanie podmiotów w ramach klastra znacząco zwiększa ich zdolność do absorpcji, produkcji i dyfuzji wiedzy oraz innowacji. Gęste powiązania występujące w ramach klastra oraz bliskość przestrzenna umożliwiają rozwój mechanizmów permanentnego uczenia się i rozprzestrzeniania informacji, wiedzy i innowacji. Bezpośrednie relacje, często nieformalne, ułatwiają monitorowanie sektora/branży czy konkurencji oraz prowadzenie benchmarkingu własnej działalności względem konkurencji. Wobec czego inwestycje Łódzkiego Rynku Hurtowego ZJAZDOWA S.A. wpisują się w założenia i prognozy ekspertów, w tym m.in.:

 • raport końcowy wyników badań pt. „Ocena funkcjonowania klastrów województwa łódzkiego – studia przypadków w kontekście realizacji RPO WŁ” (listopad 2009), gdzie wskazano jako istotny kierunek i zakres kształtowania polityki działania nakierowanej na wspieranie inicjatyw klastrowych w regionie łódzkim przy odpowiednim wykorzystaniu narzędzi interwencji dostępnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, 2007-2013, jak i innych programów wsparcia;

 • raport z badań pt. „ Benchmarking klastrów w Polsce – 2010” (2010), jako konieczne wskazano strategiczne planowanie działań i optymalizację procesów zarządzania, przy jednoczesnej aktywizacji członków klastra oraz budowanie zaufania, jak również świadomości korzyści płynących z członkostwa w klastrze;

 • opracowaniem dedykowane dotyczące „Benchmarkingu wyłącznie Łódzkiego Klastra Warzywno-Owocowego – Zjazdowa” (2010), które wskazuje się na konieczność podjęcia szeregu działań celem wzmocnienia obszarów i wykorzystania szans rozwojowych, jak również rozpoznawalności oraz zakresu działań klastrowych;

 • raport z badania pt. „Ośrodki innowacyjności i przedsiębiorczości w Polsce” (2010), które wskazuje, że klastry w Polsce są relatywnie nowym i słabym rynkowo zjawiskiem gospodarczym. W większości są to podmioty raczkujące i wymagające wsparcia zewnętrznego. Znacząca większość z nich to formy współpracy animowane zewnętrznie, o sformalizowanej strukturze, z małym ładunkiem spontaniczności i oddolności w działaniu. Wyzwaniem dla klastrów w Polsce pozostaje dynamizacja wewnętrznej współpracy i rozwój bezpośredniej aktywności w sferze badawczo-rozwojowej i innowacyjnej.

 

W ramach utworzonych powiązań kooperacyjnych firmy skupione w klastrze oferują nowe produkty stanowiące markę regionalną korzytając z poniższych usług:

 • usługa bezpieczeństwa żywności podczas załadunku
 • usługa udostępniania komór chłodniczych
 • usługa badawcza
 • usługa szkoleniowa
 • usługa zdalnego samoobsługowego zamawiania towarów.

Linki:
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości  - http://www.pi.gov.pl/PARP/data/klastry/
Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2020 - http://www.lodzkie.pl/
Regionalna Strategia Innowacji LORIS (RSI LORIS) - http://www.rislodzkie.lodz.pl/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.